วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแดน “ประชาชนใฝ่เรียนรู้ เป็นอยู่พอเพียง มีชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยว”
 

 
 
 
 
 
รับโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
 

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแดน มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
1.ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 6) จำนวน 1 อัตรา หากพนักงานท่านใดมีความประสงค์ที่จะโอนมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ให้ส่งคำร้องขอโอน ของพนักงานเทสบาล พร้อมแนบสำเนาประวัติพนักงานเทศบาล และหนังสือรับรองความประพฤติ มายังเทศบาลตำบลบ้านแดน อำเภแบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อประกอบการพิจารณาในการรับโอนต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ธ.ค. 2553 เวลา 10.25 น. โดย คุณ จีรพันธ์ ประสาทกสิกรณ์

ผู้เข้าชม 3132 ท่าน