หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแดน “ประชาชนใฝ่เรียนรู้ เป็นอยู่พอเพียง มีชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยว”
 
 
 
  
 
นว 0023.2/ว 17921 การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 19 ส.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ 18077 ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  [ 19 ส.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว 611 การส่งประกาศ กกร. ประกาศสำนักงาน กกร. ระเบียบสำนักงาน กกร. และการดำเนินการตามมติ กกร.  [ 19 ส.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว 18094 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2562  [ 19 ส.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว 18093 ขอแจ้งคำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียง  [ 19 ส.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว 18108 การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 18 นายพีระ ทองโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2  [ 19 ส.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว 18109 เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั้วประเทศ  [ 19 ส.ค. 2562 ]    
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 1299