หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแดน “ประชาชนใฝ่เรียนรู้ เป็นอยู่พอเพียง มีชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยว”
 
 
 
  
 
นว 0037.3/286 แจ้งความประสงค์ว่าจะใช้ข้อมูลจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)  [ 23 ก.พ. 2553 ]   
 
นว 0037.3/262 ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้ อบต.เข้าร่วมงาน "มหกรรมรวมพลังองค์การบริหารส่วนตำบลอุทิศตนปิดทองหลังพระ"  [ 19 ก.พ. 2553 ]   
 
นว 0037.3/ว 2444 การดำเนินการโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  [ 2 ก.พ. 2553 ]   
 
นว 0037.5/ว01945 การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ม.ค. 2553 ]   
 
นว 0037.3/2622 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  [ 4 ก.พ. 2553 ]   
 
นว 0037.3/2621 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด(เทศบาล)  [ 4 ก.พ. 2553 ]   
 
นว0037.3/ว2624 รายงานข้อมูลคนพิการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ  [ 4 ก.พ. 2553 ]   
 
<< หน้าแรก...     1269      1270      1271     (1272)     1273      1274      1275     ....หน้าสุดท้าย >> 1299