หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแดน “ประชาชนใฝ่เรียนรู้ เป็นอยู่พอเพียง มีชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยว”
 

 
 
 
 
 
โครงการมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก  
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านแดน  ร่วมกับ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเขาห้วยลุง  ได้ดำเนินโครงการมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้
1. เพื่อบริการตรวจค้นหาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมในระยะแรก ในสตรีกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. เพื่อบริการตรวจค้นหาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรกในกลุ่ใฃมสตรีเป้าหมายที่มีอายุ 30-60 ปี
3. เพื่อสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุข และแกนนำสตรีมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีทักษะในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมที่ถูกต้อง และสามารถนำไปเผยแพร่ในชุมชนได้
4. เพื่อให้สตรีกลุ่มอายุ 30 ปี ขึ้นไป มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ถูกต้องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 พ.ย. 2556 เวลา 14.00 น. โดย คุณ จีรพันธ์ ประสาทกสิกรณ์

ผู้เข้าชม 922 ท่าน