หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่7) พ.ศ2562 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่๘) พ.ศ.๒๕๕๖ [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่14) พ.ศ.2562 [ 4 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 118  
 
  (1)