หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแดน “ประชาชนใฝ่เรียนรู้ เป็นอยู่พอเพียง มีชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยว”
 

 
 
 
 
 

คู่มือการจัดทำงบประมาณ (เจ้าหน้าที่)


คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ (เจ้าหน้าที่)


พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (เจ้าหน้าที่)


สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน (ประชาชน/เจ้าหน้าที่)


ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (เจ้าหน้าที่)


ระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (เจ้าหน้าที่)


การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ อปท. (ประชาชน / เจ้าหน้าที่)


พ.ร.บ.เทศบาล 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 (เจ้าหน้าที่)


พ.ร.บ.กำหนดแผนและข้้นตอนการกระจายอำนาจฯ (เจ้าหน้าที่)


พ.ร.บ.รักษาความสะอาด (เจ้าหน้าที่)


คำย่อที่ อปท. ควรรู้ (เจ้าหน้าที่)

 
  (1)